Оккультная медицина 1922 1224 1

Оккультные лекции, 2-й год
Оккультная медицина
Это первая лекция с названием "Оккультная медицина", вторая была прочитана 15 апреля 1923 г.
13-я школьная лекция,
24 декабря 1922 г.,  
воскресенье, 
20:00 София.
  Исполняются песни
Духът Божи

Венир Бенир
 
 Братские песни 

http://www.bratstvoto.net/vehadi/


Перевод М Папуша

На этом сайте

На сайте "Издателство Бяло Братство"

 1. Правила за Окултната школа
 2. Положителни и отрицателни сили в природата
 3. Практическо приложение на музиката
 4. Влияние на музиката, пеенето и движенията
 5. Окултна музика
 6. Влиянието на електричеството
 7. Никаква лъжа
 8. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото
 9. Музика и пеене – средство за тониране
 10. Практическо приложение на окултната музика
 11. Окултна музика
 12. Значение на гласните при окултното пеене
 13. Музиката – средство за концентриране
 14. Окултна медицина
 15. Правилният растеж на Ученика
 16. Значение на ръцете и пръстите
 17. Тъмното петно в съзнанието
 18. Малките случаи
 19. Съмнение и воля
 20. Двете течения
 21. Качества на ума, сърцето и волята
 22. Произход на правите мисли
 23. Влияние на планетите
 24. Смисълът на противоречието
 25. Точността
 26. Окултна медицина
 27. Правилни отношения
 28. Работа на окултните сили
 29. Правилно разпределение на енергиите
 30. Закон за контрастите
 31. Вяра и съмнение
 32. Божественото и човешкото
 33. Проява на разумните сили в природата
 34. Упътване
 35. Абсолютното малко и абсолютното велико
 36. Ученикът трябва да разбира
Comments