Неужели мне не пить чаши 1916-1022-0

Неужели мне не пить чаши

22 октября 1916 г.,

10 ч.у.

София

Возлюби Господа

 1. Возлюби Господа

 2. Неужели мне не пить чаши

 3. Пять разумных девиц

 4. Будут научены

 5. Отдайте Божье Богу

 6. Господь сказал ему

  1. Нито тържик

  2. Като го видя Петър

  3. Кога се молиш

  4. Аз съм онзи човек

  5. Бог е говориле

  6. Ще живее

  7. Работи на лозето ми

  8. Излязоха и завтекоха се

  9. Добрият пастир

  10. Земният и небесният

  11. Аз съм жив

 7. Що казва Духът

Перевод Михаила Папуша